เลื่อนซ้ายหรือขวา เพื่อดูภาพถัดไป

ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบอาคาร “เอื้อสุข” ให้แก่พี่น้องชาวปากพนังเพื่อใช้พักพิงในยามเกิดอุทกภัย

“ทุกครั้งที่น้ำท่วม ไม่มีใครคาดเดาได้และไม่รู้เลยว่าจะท่วมนานไหม ท่วมสูงแค่ไหน บางทีป้าลงจากบ้านไม่ได้เลยเป็นเดือน ถนนหนทางถูกตัดขาดหมด คนข้างนอกก็เข้ามาไม่ได้ คนข้างในก็ออกไปไม่ได้ ต้องสัญจรโดยเรืออย่างเดียว อยู่ในบ้านก็กลัวลมกลัวฝน ไม่รู้ว่าจะพัดหลังคาบ้านไปเมื่อไหร่ นั่งมองน้ำที่สูงขึ้นๆ ก็สิ้นหวังเหมือนกันนะ ตอนที่รู้ว่าจะมีอาคารหลังนี้ให้หลบภัย ให้อาศัยตอนน้ำท่วม ป้าดีใจมาก การมีที่อยู่ ถึงแม้จะชั่วคราวแต่ก็ช่วยให้อุ่นใจไม่ต้องหวาดกลัว ไม่ต้องลำบากอย่างที่ผ่านมาอีก”

30/04/2018

รู้จักกับมูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจีถือกำเนิดขึ้นมาจากเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในเรื่อง “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน”
โดยเริ่มจากการก่อตั้งเป็นกองทุนเมื่อปี พ.ศ. 2506
จนพัฒนามาเป็นมูลนิธิในปี พ.ศ.2508 และ
ได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณกุศลเมื่อปี พ.ศ.2535

ความมุ่งหวังของมูลนิธิฯ คือ การทำงานเพื่อพัฒนา “คน”
โดยเน้นที่เด็กและเยาวชน เพราะพวกเขาเหล่านี้ คือ อนาคตที่จะขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่ความยั่งยืน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราภูมิใจที่ได้เป็นฟันเฟืองหนึ่ง
ซึ่งช่วยขับเคลื่อนสังคมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อันเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดของประเทศ และนี่คือพันธสัญญาจากหัวใจ
ที่มูลนิธิฯ มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อสังคมไทยสืบไป

‘มูลนิธิเอสซีจี เชื่อมั่นในคุณค่าของคน’

ดูเพิ่มเติม
โดยตั้งแต่ปี 2564 มูลนิธิเอสซีจี มุ่งเน้นการทำงานใน 3 ด้าน คือ
การศึกษา
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ

โครงการของเรา

Education Opportunity
Creation

Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี “ เราสนับสนุนเด็กไทยให้ก้าวเดิน
ไปสู่
ความฝันแห่งการศึกษาที่สำเร็จงดงาม”

อ่านทั้งหมด

Talented and Potential
Development

มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นในการพัฒนาคน และเชื่อมั่นว่าชาติจะพัฒนาก้าวหน้าได้ต้องเริ่มจากการพัฒนาคน

อ่านทั้งหมด

Social Contribution and
Project Integration

มูลนิธิเอสซีจีมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาศักยภาพของ “คน” รวมถึงถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาสังคม ชุมชนศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพที่ยั่งยืน โดยมูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน

อ่านทั้งหมด

World Class Practice
and Compliance

“เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” และ “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”
มูลนิธิเอสซีจีตระหนักดีว่าสังคมและประเทศชาติจะเติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องเริ่มจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานมูลนิธิฯ ให้พร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่มีความผันผวน และมีพลัง มีความสุข
มีมาตรฐานผลงานเป็นที่ยอมรับและใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพกฎกติกาพร้อมมาตรฐานสากล และยึดประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง

อ่านทั้งหมด

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

มูลนิธิเอสซีจีมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา
และศักยภาพของนักเรียนทุน

พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน และสนับสนุนให้สามารถพึ่งพาตนเองก้าวสู่ความสำเร็จอย่างภาคภูมิ
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติไป