การให้ที่ยิ่งใหญ่

คือ การให้การศึกษา

มูลนิธิเอสซีจี เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

60 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนไปแล้วกว่า 102,900 ทุน
เป็นเงิน 1,062 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การใช้ชีวิต
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (Learn to Earn) ปัจจุบันมีนักเรียนทุนในความดูแล
จำนวน 3,000 ทุน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไม่ใช่เรื่องง่าย
และยังมีน้องๆ ที่รอคอยความหวังอีกจำนวนมาก
จึงต้องอาศัยความร่วมมือและน้ำใจจากทุกภาคส่วน

ร่วมสานฝันให้น้องๆ
มีการศึกษา เรียนรู้ เพื่ออยู่รอด

ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโอกาส ด้วยการบริจาคเงิน
สมทุบทุนเป็นการศึกษา ... เงินทุกบาททุกสตางค์จากท่าน 100% มูลนิธิเอสซีจี
จะนำไปให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่ให้ต้องหลุดออกจากระบบ
สานอนาคตที่สดใสให้น้องๆ ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ
เติบโตเป็นคนเก่ง ดี มีน้ำใจและเป็นคนคุณภาพของสังคม

มาร่วมเปลี่ยนความเหลื่อมล้ำให้เป็นความเสมอภาคกันนะคะ

.