ขยายแนวคิด LEARN to EARN เสริมทักษะ บ่มเพาะนักพัฒนาชุมชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อม เรียนรู้ เพื่ออยู่รอดได้ในชุมชน

12/06/2024
share link

มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมงานปฐมนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับต้นกล้าชุมชน 6-7 โดย มูลนิธิเอสซีจี

พร้อมด้วยพี่เลี้ยง โดยมี คุณยุทธนา เจียมตระการ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี  และคุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมทีมมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ  โดย คุณยุทธนาได้กล่าวทักทาย และเล่าถึงความสำคัญของแนวคิด LEARN To EARN เรียนรู้เพื่ออยู่รอด

.

กิจกรรมประกอบไปด้วยการเติมความรู้ เสริมทักษะจากผู้เชียวชาญในด้านต่างๆ เช่น หัวข้อ“การสื่อสารงานพัฒนาชุมชนผ่าน Storytelling”  โดย รศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้รักษาการรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรด้านการสื่อสารแถวหน้าของประเทศ และหัวข้อ “เรียนรู้จากผู้ประกอบการตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ “โดย ธนิต พุ่มไสว ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ CEO เจ้าของแบรนด์ ภูษาผ้าลายอย่าง และคุณศิวกร เกษรราช ที่ปรึกษาการตลาดและสื่อสารองค์กร  ผู้อยู่เบื้องหลังความงามของผืนผ้าในละครดัง และเบื้องหลังความสง่างามของชุดไทยบนเวที Miss Universe Thailand มาถอดบทเรียนการเรียนรู้การทำธุรกิจด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จ และยังได้รับเกียรติจากพี่ๆ นักพัฒนาชุมชนที่มากด้วยประสบการณ์ อาทิ พี่นก ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอันดามัน พี่แฟ๊บ บุบผาทิพย์ แช่มนิล ผู้ก่อตั้งกลุ่มรักษ์เขาชะเมา พี่สำรวย ผัดผล ประธานศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ และต้นกล้าเคม ณัชพล พรมคำ ต้นกล้าชุมชนรุ่นที่ 3 ร่วมให้คำแนะนำการดำเนินโครงการแก่น้องๆ อย่างรอบด้าน เพื่อเสริมทักษะด้านการสื่อสาร การสร้างแบรนด์ การตลาดและการดำเนินโครงการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ต่อยอดผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการให้ Commitment จากต้นกล้าชุมชนว่าหลังจากนี้เป็นเวลา 1 ปี พวกเขาจะทุ่มเททำงาน เรียนรู้ อยู่ร่วม และอยู่รอดได้ในชุมชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาสที่ดีให้ชุมชนต่อไป มูลนิธิฯ ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ต้นกล้าชุมชนทุกคนได้กลับไปหยั่งรากและเติบโตอย่างงดงามในบ้านเกิดของตนเอง และผลิดอก ออกผล เป็นไม้ใหญ่ที่ยังประโยชน์ให้ชุมชนต่อไป

LEARN TO EARN เรียนรู้เพื่ออยู่รอด เป็นแนวคิดที่มูลนิธิเอสซีจีเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าและศักยภาพในตัวเองสามารถเผชิญโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนำทางเพื่ออยู่รอดอย่างยั่งยืน มุ่งจุดประกายให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนสังคมได้ เรียนรู้ ปรับตัว พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันรูปแบบการศึกษาได้เปลี่ยนไป เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่คือการเรียนรู้แบบ Active learning ทั้งทักษะวิชาชีพ (Hard skills) และทักษะด้านอารมณ์ และการเข้าสังคม (Soft skills) หรือที่เรียกว่า ‘ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’ (Power Skill) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต ตามพันธกิจหลักของมูลนิธิฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้าง ‘คน’ ให้เติบโตเป็นคน ‘เก่ง และ ‘ดี’ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ขับเคลื่อนแนวคิด Learn to Earn โดยเริ่มจากสนับสนุนทุนการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเยาวชน รวมทั้งให้โอกาสเยาวชนได้สร้างอาชีพให้กับตนเองและชุมชนของตน เพื่อเรียนรู้เพื่ออยู่รอดได้ชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวคิด LEARN to EARN

#มูลนิธิเอสซีจี #LEARNtoEARN #ต้นกล้าชุมชน #เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ข่าวสารอื่น ๆ