OUR PROJECTS

โครงการของเรา

“จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
สู่โครงการที่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง”

การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อความยั่งยืน

การสื่อสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสังคม

NEWSUPDATE

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา

เปิดบ้านต้อนรับอาชีวะรุ่นเยาว์ สู่ครอบครัวมูลนิธิเอสซีจี กับโครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

“มูลนิธิเอสซีจี” ส่งหนังสั้น “Believe” สื่อกำลังใจถึง “ครูอาชีวะ” อนาคตที่มองหา เริ่มจาก ‘ครู’ ที่มองเห็น

“มูลนิธิเอสซีจี” ส่งต่อพลังใจสู่ “ผู้พิทักษ์ป่า” มอบทุนการศึกษาบุตร ลดความห่วงหน้า พะวงหลัง

มูลนิธิเอสซีจี มุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่พัฒนาศักยภาพต้นกล้าชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สานพลังสังคมเปิดโครงการ “HANDS FOR HEROES” รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า

จิตอาสาอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมทำความดี ประกอบรถเข็นเพื่อผู้พิการ

Young Thai Artist Award โดย มูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจีชวนน้อง ปวส. และ ป.ตรี ‘กล้า ลอง ดี’ ทำโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบอาคาร “เอื้อสุข” ให้แก่พี่น้องชาวปากพนังเพื่อใช้พักพิงในยามเกิดอุทกภัย

มูลนิธิเอสซีจีเพิ่มโอกาสแห่งการเรียนรู้นอกตำรา เสริมแกร่งนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

รู้จักกับมูลนิธิเอสซีจี

MEDIA CENTER

สื่อประชาสัมพันธ์ของเรา

พิธีมอบทุนบุตรผู้พิทักษ์ป่า

พิธีมอบทุนบุตรผู้พิทักษ์ป่า

เปิดตัวหนังสั้น

เปิดตัวหนังสั้น

อาชีวะฝีมือชนคนทำดี

อาชีวะฝีมือชนคนทำดี