ทีมมูลนิธิเอสซีจี

สุวิมล จิวาลักษณ์

กรรมการและผู้จัดการ

ภรัณยุ จุฑาสันติกุล

ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการอาวุโส

วลัยรัตน์ ประภากมล

ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

ชุติพันธ์ เสริมสวัสดิ์ศรี

ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

พีรดนย์ ทองแท้

ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

สุทธินุช กาญจนะวณิชย์

ผู้จัดการโครงการ

อรพร สถิรกุล

ผู้จัดการธุรการสำนักงาน

ฉัตรรพี เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ผู้จัดการโครงการ

ทองกร ทัศนียะเวช

ผู้จัดการโครงการ

ปาจรีย์ พืชสะกะ

ผู้จัดการโครงการ

เขมณัฏฐ์ พัฒนเมธาวัฒน์

ผู้จัดการโครงการ

เทียนวรรณ ชิรเวทย์

ผู้จัดการโครงการ

กัณณพงศ์ บรรดาศักดิ์

ผู้จัดการโครงการ

มณฑารพ ป้อมแก้ว

ผู้จัดการโครงการ

จีรานุช ช่อเกตุ

ผู้จัดการโครงการ

ณัฐธิดา ดำรงศักดิ์

ผู้จัดการโครงการ