ทีมมูลนิธิเอสซีจี

สุวิมล จิวาลักษณ์

กรรมการและผู้จัดการ

ภรัณยุ จุฑาสันติกุล

Senior Manager - Strategy and Organization Management

วลัยรัตน์ ประภากมล

Manager - Sustainable Community Enhancement

ชุติพันธ์ เสริมสวัสดิ์ศรี

Manager - Partnership Engagement

พีรดนย์ ทองแท้

Manager - Scholarship and Potential Enhancement

สุทธินุช กาญจนะวณิชย์

Manager - Strategy Management

อรพร สถิรกุล

ผู้จัดการธุรการสำนักงาน

ฉัตรรพี เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ผู้จัดการโครงการ

ปาจรีย์ พืชสะกะ

ผู้จัดการโครงการ

เทียนวรรณ ชิรเวทย์

ผู้จัดการโครงการ

จีรานุช ช่อเกตุ

ผู้จัดการโครงการ

กัณณพงศ์ บรรดาศักดิ์

ผู้จัดการโครงการ

มณฑารพ ป้อมแก้ว

ผู้จัดการโครงการ

เขมณัฏฐ์ พัฒนเมธาวัฒน์

ผู้จัดการโครงการ

ณัฐธิดา ดำรงศักดิ์

ผู้จัดการโครงการ

foundationteam