คณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี

ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

ประธานกรรมการ

ยุทธนา เจียมตระการ

กรรมการบริหาร

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการ

ชลณัฐ ญาณารณพ

กรรมการ

ปรเมศวร์ นิสากรเสน

กรรมการ

วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

กรรมการ

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

กรรมการ

วิชาญ จิตร์ภักดี

กรรมการ

กิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

กรรมการ

โอบบุญ แย้มศิริกุล

กรรมการ

เมธา ประภาวกุล

กรรมการ

พิทยา จั่นบุญมี

กรรมการ

พิชิต ลีละพันธ์เมธา

กรรมการ

วรพล เจนนภา

กรรมการ

สุวิมล จิวาลักษณ์

กรรมการ

สุรชัย นิ่มละออ

กรรมการ

ที่ปรึกษามูลนิธิเอสซีจี

กานต์ ตระกูลฮุน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประมนต์ สุธีวงศ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อภิพร ภาษวัธน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ชลาลักษณ์ บุนนาค

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ขจรเดช แสงสุพรรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

มัทนา วัทนฤทธิ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ชลธร ดำรงศักดิ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อนุวัฒน์ จงยินดี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

กิติ มาดิลกโกวิท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ