มูลนิธิเอสซีจี ร่วมให้กำลังใจนักเรียนทุน “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ในเวทีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ

07/03/2018
share link

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมให้กำลังใจ ส่งแรงเชียร์น้องๆนักเรียนทุน“อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี ถึงขอบสนามในการแข่งขัน “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวะได้ใช้ความรู้ความสามารถเชิงช่างคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากองค์ความรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอาชีวะให้เป็นที่ยอมรับ ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด ซึ่งการเรียนอาชีวะนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและ ตอบโจทย์สภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาเกษตรกรรม ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ข่าวสารอื่น ๆ