ทีมมูลนิธิเอสซีจี

สุวิมล จิวาลักษณ์
กรรมการและผู้จัดการ

ภรัณยุ จุฑาสันติกุล
ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

วลัยรัตน์ ประภากมล
ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

ชุติพันธ์ เสริมสวัสดิ์ศรี
ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

สุทธินุช กาญจนะวณิชย์
ผู้จัดการโครงการ

อรพร สถิรกุล
ผู้จัดการธุรการสำนักงาน

ฉัตรรพี เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ผู้จัดการโครงการ

ทองกร ทัศนียะเวช
ผู้จัดการโครงการ

ปาจรีย์ พืชสะกะ
ผู้จัดการโครงการ

วิญญู แผ่ตระกูล
ผู้จัดการโครงการ

เขมณัฏฐ์ พัฒนเมธาวัฒน์
ผู้จัดการโครงการ

เทียนวรรณ ชิรเวทย์
ผู้จัดการสื่อสารองค์กร

กัณณพงศ์ บรรดาศักดิ์
ผู้จัดการโครงการ

มณฑารพ ป้อมแก้ว
ผู้จัดการโครงการ

จีรานุช ช่อเกตุ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

กร ณ ลำเลียง
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ