โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย

25/06/2020
share link

YOUNG THAI ARTIST AWARD รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ พื้นที่แห่งโอกาสสานฝัน สร้างสรรค์ศิลปินรุ่นเยาว์ให้เติบโต
บนเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพกว่า 1 ทศวรรษ

มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นว่าสังคมคุณภาพจะต้องประกอบด้วย ‘คนเก่งและดี’ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต มูลนิธิฯ ตระหนักด้วยว่าเยาวชนแต่ละคนนั้นมีความสามารถที่แตกต่างกัน จึงสมควรได้รับการสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะความสามารถด้านศิลปะ จึงได้ริเริ่มโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ Young Thai Artist Award ซึ่งเป็น
เวทีการประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เวทีแห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสานฝันให้เยาวชนผู้รักงานศิลป์จากทั่วประเทศได้ส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประชันเชิงชั้นด้านศิลปะ

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award)

เป็นเวทีการประกวดที่มีมาตรฐานการคัดเลือกผลงานที่เข้มข้น โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่เปิดสอนด้านศิลปะ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านศิลปะอย่าง สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ตลอดจนมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่ทรงเกียรติร่วมพิจารณา ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ กลุ่มคณาจารย์ ศิลปินอิสระ ที่ทรงคุณวุฒิกว่า 60 ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรักศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานและมีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพวงการศิลปะไทยให้ก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นรากฐานสำคัญต่อวงการศิลปะต่อไป

ผลงานสร้างสรรค์เข้าประชันเชิงชั้นด้านศิลปะ 6 สาขาได้แก่

1. สาขาศิลปะ 2 มิติ
2. สาขาศิลปะ 3 มิติ
3. สาขาภาพถ่าย
4. สาขาภาพยนตร์
5. สาขาวรรณกรรม
6. สาขาการประพันธ์ดนตรี

ทั้งนี้นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา มูลนิธิเอสซีจีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมแก่น้อง ๆ ยุวศิลปินไทยทั้ง 6 สาขา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งเหล่ายุวศิลปินไทย คณะกรรมการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทุกคนทุกฝ่าย รวมทั้งมูลนิธิเอสซีจี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ถือเป็นเกียรติประวัติ เป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเหล่าศิลปินอย่างสูงสุด

นอกจากนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของน้อง ๆ ยุวศิลปินไทยทั้ง 6 สาขาที่ได้รับรางวัล ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์สมเป็นเลือดใหม่แห่งวงการศิลปะไทย ให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสชื่นชมสัมผัสความงดงามของศิลปะ มูลนิธิฯ จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดไปจัดแสดง ณ สถานที่สำคัญด้านศิลปะเป็นระยะเวลา 1 เดือน และมูลนิธิฯ ยังได้มุ่งสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับรางวัลได้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับมืออาชีพ โดยยุวศิลปินไทยผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนอกจากจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาทแล้ว ยังมีโอกาสได้เดินทางทัศนศึกษาสัมผัสศิลปะระดับโลก เพื่อเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางศิลปะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต และผู้ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดความสามารถของยุวศิลปินไทยให้ได้รับโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพด้านศิลปะสู่สายตาสาธารณชนในเวทีสากล อาทิ สนับสนุนการเดินทางไปเป็นศิลปินพำนัก หรือไปจัดแสดงผลงานศิลปะในต่างประเทศ เป็นต้น

...ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษ...

เวทีแห่งนี้ได้จุดประกายสานฝันสร้างศิลปินรุ่นเยาว์ให้เติบโตบนเส้นทางศิลปะสู่การเป็นศิลปินอาชีพ เสมือนเพชรเม็ดงามที่ได้รับการเจียระไนจนเปล่งประกาย
เจิดจรัสในแวดวงศิลปะ ไม่ใช่แค่เวทีในเมืองไทย ยังก้าวไกลเป็นศิลปินในเวทีระดับโลกมากมายหลายคน มูลนิธิเอสซีจียังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนเยาวชนที่มี
ความสามารถด้านศิลปะอย่างเต็มที่ อันสะท้อนเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ในการ “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” และ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มาโดยตลอด นอกจากจะมุ่งส่งเสริมให้ยุวศิลปินไทยได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะแล้ว ยังสนับสนุนกิจกรรมอื่นอันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพยุวศิลปิน
รุ่นใหม่ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับวงการศิลปกรรมไทยให้เติบโตและได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างยั่งยืน