โครงการปันโอกาส

25/06/2020
share link

เพื่อนพนักงานเอสซีจีที่มีจิตอาสา ได้รวมกลุ่มกันช่วยเหลือชุมชน​ สร้างรอยยิ้ม ความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวไทย มูลนิธิเอสซีจีส่งเสริมให้พนักงานเอสซีจีใช้ความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อสังคม และประเทศชาติ​ ผ่านโครงการ​ “ปันโอกาส”

มูลนิธิเอสซีจีดำเนินโครงการปันโอกาส (เดิมชื่อปันโอกาส วาดอนาคต) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเอสซีจีใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติแล้ว ยังนำไปสู่แนวทางของการทำประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบ
ที่หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือกับคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา มีเพื่อนพนักงานเอสซีจีที่เข้าร่วมโครงการแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 3,000 คน และดำเนินโครงการไปแล้ว 2,287 โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

โครงการ “ปันโอกาส” มีส่วนในการส่งเสริมสังคมเข้มแข็งในมิติที่หลากหลาย อาทิ การส่งเสริมการศึกษา การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม หรือกระทั่งการช่วยเหลือสังคมยามเกิดวิกฤต ดังเช่นในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
มูลนิธิฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ “ปันโอกาส (เฉพาะกิจ) สู้โควิด – 19” เพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์ และสนับสนุนให้เพื่อน
พนักงานเอสซีจีได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาสังคม รวมทั้งให้กำลังใจแก่ชุมชน กลุ่มผู้ขาดโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้มีเพื่อนพนักงานส่งโครงการเพื่อการเยียวยาและช่วยเหลือสังคมเข้ามาเป็นจำนวนมาก และต่างนำเสนอประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง ในยามที่สังคมต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยโครงการที่เพื่อนพนักงานเอสซีจีตั้งใจส่งมอบให้กับชุมชนนั้น มีทั้งการดูแลสุขอนามัย การสนับสนุนอาชีพ หรือนวัตกรรมด้านการเกษตร เป็นต้น โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ สูงสุดโครงการละ 50,000 บาท

กล่าวได้ว่าทุก ๆ โครงการที่เกิดขึ้นนี้จะเดินหน้าได้มิใช่จากเพียงแรงผลักดันหรือแรงสนับสนุนของมูลนิธิเอสซีจีเท่านั้น หากแต่ว่าความสำเร็จทั้งหมดล้วนเกิดจากพลังเล็ก ๆ ของเหล่าพนักงานจิตอาสา ที่ลงทั้งแรง ลงทั้งใจ ทุ่มเทศักยภาพและโอกาสที่มีเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างไม่ย่อท้อ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

มูลนิธิเอสซีจีเชื่อว่าสังคมจะเดินหน้าได้ไม่ใช่แค่มิติของการพัฒนา แต่หมายถึงความสุขที่เราทุกคนกำลังจับมือและเดินไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสเพียงใด และที่สำคัญเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มูลนิธิฯ เชื่อว่าคนทุกคนล้วนมีศักยภาพที่จะก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ ได้ หากมีกำลังใจ และเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง