โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย”

12/10/2021
share link

โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย”

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. 2562 เอสซีจี และมูลนิธิเอสซีจี ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ จัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ภายใต้โครงการ "เฉลิมราชย์ราชา" ตามพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

มูลนิธิเอสซีจี ได้ดำเนินโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 ด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการในโรงพยาบาลทั้ง 21 แห่ง ทั่วประเทศ โดยร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีเครือข่ายสถาปนิกทั่วประเทศเพื่อวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข ซึ่งเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่าง
มีสุขภาวะที่ดีของคนทุกกลุ่ม ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลฯ ที่ต้องการสร้างองค์กรแห่งความสุขและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในแต่ละบริบท ทั้งพื้นที่พักคอย พื้นที่อเนกประสงค์ และโรงอาหาร โดยเอสซีจีได้นำเทคโนโลยี BIM มาใช้ในการก่อสร้าง
ช่วยลดของเสียจากการก่อสร้าง ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้เห็นถึงความต้องการใช้ห้องสุขาในพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามารับบริการจำนวนมาก ได้แก่ บริเวณอาคารผู้ป่วยใน และอาคารฉุกเฉิน จึงริเริ่ม โครงการเติมรอยยิ้ม ซ่อมสุข(า) ปรับปรุงห้องสุขาให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสุขา
ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง

รับชมคลิปวีดีโอ : https://youtu.be/cREx02WFoQE