มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบโจทย์สาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบัน

05/11/2020
share link

คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 19 ทุน มูลค่า 475,000 บาท โดยมี รศ.นพ. รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ

ทุนการศึกษานี้ เป็นหลักสูตรระยะสั้น ไม่มีภาระผูกพัน ซึ่งนักศึกษาที่จบหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพได้ทันที เนื่องจากเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบัน 

จากการพูดคุยกับน้องๆ นักศึกษาที่ได้รับทุน หลายคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาล ที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถประกอบอาชีพที่มั่นคง มีทักษะที่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

ข่าวสารอื่น ๆ