มูลนิธิเอสซีจีเปิดโอกาส รับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างเป็นนักพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่

23/08/2022
share link

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญคนรุ่นใหม่หัวใจคืนถิ่นที่อายุ 22-35 ปี มีศักยภาพและความกล้ากลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเข้มแข็งเข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 6” โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น ‘ต้นกล้าชุมชน’ ต้องดำเนินโครงการตามที่ถนัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในชุมชน ภายใต้การดูแลและแนะนำจากพี่เลี้ยงที่เป็นนักพัฒนามืออาชีพในท้องถิ่น ตลอดจนเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามที่มูลนิธิฯ กำหนด เพื่อฝึกฝนพัฒนาความรู้ ความสามารถพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2565

ประกาศผลคัดเลือกเดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดโครงการ คลิก

แบบฟอร์มใบรับสมัครต้นกล้าชุมชนรุ่นที่ 6 คลิก

ข่าวสารอื่น ๆ