มูลนิธิเอสซีจี ส่งต่อความสุข มอบรอยยิ้ม ให้น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กฯ ย่านปากเกร็ด

25/08/2017
share link

มนุษย์ในสังคมย่อมมีความแตกต่างกันทางพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เช่นเดียวกับน้องๆ เด็กพิการในสถานสงเคราะห์ ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างและข้อจำกัดทางร่างกาย แต่เราทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและดี จึงมอบเงินจำนวน 1,400,000 บาท เพื่อสนับสนุนเรื่องการอุปโภค บริโภค และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กๆ และ เยาวชนจากสถานสงเคราะห์ฯ ย่านปากเกร็ดทั้ง 5 บ้าน ได้แก่ บ้านราชาวดีชาย-หญิง ซึ่งดูแลน้องๆ ผู้พิการทางสมองและปัญญาอายุ 7-18 ปี บ้านนนทภูมิดูแลเด็กพิการและทุพพลภาพ บ้านเฟื่องฟ้าสงคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท นอกจากนี้มูลนิธิ เอสซีจียังได้จัดกิจกรรมเติมรอยยิ้ม สร้างความสุขเด็กๆ อีกด้วย

ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า “มูลนิธิเอสซีจีได้บริจาคเงินสนับสนุนให้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ที่ดูแลเด็กพิการย่านปากเกร็ดอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการมอบขวัญและกำลังใจให้น้องๆ เยาวชนในสถานสงเคราะห์ฯ ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นเด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในวันหน้า ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชุมชม สังคม และประเทศในอนาคตต่อไป”

นอกจากจะมอบเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้ว ในปีนี้มูลนิธิเอสซีจียังได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้ม ความสุข และเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ เยาวชนในสถานสงคราะห์ฯ เป็นพิเศษ อาทิ การแสดงดนตรีที่มีท่วงทำนองสนุกสนานจนน้องๆ ปรบมือตาม และขยับตัว ขยับแข้งขา ลุกขึ้นมาเต้นหน้าเวที

รวมถึงร่วมเล่มเกมสนุกๆ อย่างการเขย่าลูกแซคเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก และที่พิเศษสุดคือการแสดงละครนิทานเรื่อง แพะสามตัว ที่ส่งเสริมจินตนาการให้น้องๆ ปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อยที่ยกมาเสริฟ์น้องๆ กันถึงโต๊ะ โดยมีพี่ๆนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ และพี่ๆ สาวสวยจากเวทีการประกวด Miss International Thailand มาร่วมกิจกรรมสร้างสีสันและความสดชื่นให้กับน้องๆ อีกด้วย

วิมลพรรณ กุญแจทอง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านราชาวดีหญิง เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณว่า “วันนี้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจีที่มาจัดกิจกรรมดีๆ ให้เด็กๆ ทั้ง 5 บ้าน เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ ทุกคนดีใจ สนุกสนาน อิ่มท้องและมีความสุขเป็นอย่างมาก” พร้อมทั้งให้ข้อมูลเสริมว่า “ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสถานสงเคราะห์ค่อนข้างสูง และมีเด็กๆ ที่สถานสงเคราะห์ย่านปากเกร็ด เฉพาะ 5 บ้านนี้ที่ต้องดูแลมีกว่า 2,500 คน ทั้งยังมีน้องๆ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยอีก ที่ยังรอความเมตตาและการช่วยเหลือจากทุกคน ไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินทอง แค่สละเวลามาเช็คตัว ป้อนข้าวผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถทำได้”

ด้วยเชื่อมั่นในคุณค่าของคน มูลนิธิฯ หวังว่าน้องๆ จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะทางอารมณ์ สติปัญญา ทักษะด้านสังคม และทักษะการประกอบอาชีพ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เด็กพิการเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป