อาชีวะฝีมือชน
คนสร้างชาติ

“มุ่งมั่นสร้างความฝัน
ด้วยสมองและสองมือ”

ทุน..อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

มูลนิธิเอสซีจี เห็นถึงโอกาสของบุคลากรที่เรียนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาสายอาชีพ ได้ฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและดีเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนา ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ทุนเรียนฟรี 5 ปี
สาขาบริการ/อุตสาหกรรม
เพิ่มศักยภาพ
นักเรียนทุน
SLIDE

รู้จักกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

7 สิงหาคม 2559
ทุนเรียนฟรี 5 ปี อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ
7 สิงหาคม 2559
ทมูลนิธิเอสซีจีชวนน้องๆ ค้นหาความชอบ สู่อาชีพที่ใช่
7 สิงหาคม 2559
"กิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน"
 

นักคิดและนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ