"ทุนอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ"

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความขยันหมั่นเพียรมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1 - ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7และสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาซึ่งนอกจากจะเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนแล้ว ยังเป็นทุนต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Scroll Down

เกณฑ์การสมัคร
ทุนการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
ได้รับทุน 20,000 บาท
เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
ได้รับทุน 25,000 บาท
เกรดเฉลี่ย 2.50-2.69
ได้รับทุน 15,000 บาท
เกรดเฉลี่ย 2.50-2.69
ได้รับทุน 20,000 บาท
เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 จะยกเลิก
การให้ทุนโดยพิจารณาเป็นกรณีๆไป

สาขาวิชา
ที่มูลนิธิเอสซีจีมอบทุน

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการเกษตร และอื่น ๆ

ข้อดีของการเรียน “อาชีวะ”

มีหลักสูตรมากมาย
ให้เลือกเรียนตามที่สนใจ
เรียนรู้จากการ
ได้ปฏิบัติจริง
ไม่ต้องกลัวตกงาน
เพราะมีฝีมืออยู่กับตัว
สามารถเรียนไปด้วย
ทำงานไปด้วยได้
เป็นเจ้าของกิจการได้
เพราะมีฝีมืออยู่แล้ว
สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ เพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ ASEAN Community
สามารถเรียนต่อปริญญาตรี
โท และเอกได้

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

ตลอดระยะเวลารวม 5 ปี นับตั้งแต่ ปวช. 1 – ปวส. 2 ของการเป็นนักเรียนทุนฯ นั้น มูลนิธิฯ ได้วางแผนดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือ การส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตอาสา การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยมีแผนงานในการพัฒนานักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

01

กิจกรรม Orientation

เป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนทุนฯ เข้าสู่ครอบครัว มูลนิธิเอสซีจี น้องๆจะได้พบปะเพื่อนนักเรียนทุนฯ คนอื่นๆ แลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความภาคภูมิใจในเส้นทางที่เลือกเป็น “อาชีวะฝีมือชน”

02

กิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนทำดี

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุนฯ ทุกระดับชั้นทั่วประเทศ ได้นำความรู้ความชำนาญจากการเรียนมาทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

03

กิจกรรมศึกษาดูงานค้นหาความสนใจในอาชีพ

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนฯ ได้รับประสบการณ์ดูงาน ในสถานประกอบการจริง เพื่อได้ค้นหาความสนใจ ความชอบและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานจริง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเอสซีจี รวมถึงบริษัทเอกชนที่ เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ โดยร่วมมือในการเปิดสถานประกอบการให้น้องๆ เข้าไปศึกษา เรียนรู้ และ เปิดประสบการณ์ในการทำงานจริง

04

การสนับสนุนการสอบวัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เป็นการให้ข้อมูลและส่งเสริมนักเรียนทุนฯ ให้เข้าสอบกับศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ถ้าสอบผ่านเกณฑ์จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและมูลนิธิฯ จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการเข้าสอบ และเงินรางวัลสำหรับนักเรียนทุนที่สอบผ่านด้วย

05

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง

เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนทุนฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดยเน้นทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อาทิ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ วิธีการสื่อสาร ที่น่าฟัง การเขียนประวัติย่อ (Resume) เทคนิคการสัมภาษณ์และการ เตรียมตัวในการสมัครงาน รวมถึงอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่ม ความมั่นใจ พร้อมรับฟังมุมมองต่างๆ จากรุ่นพี่ในสายงานอันจะเป็น ประโยชน์ในอาชีพการงานของน้องๆ