โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (THAI KIDS FIGHT COVID)

20/07/2020
share link

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดวาดภาพระบายสีเด็กไทยสู้ภัยโควิด

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) ในระดับประถมศึกษาขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันตนเองที่โรงเรียนให้ห่างไกลจากการระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องสุขลักษณะสำหรับเด็ก เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ
– ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3
– ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6

รายละเอียดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID)

เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา
ประเภท
– ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3
– ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6

ผลงาน
ภาพวาดขนาด A3 (ไม่ใส่กรอบ) ไม่จำกัดแนวคิด เทคนิคและประเภทของสี

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org

ขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสิน
รอบแรก – คัดเลือกผู้เข้ารอบ ประเภทละ 20 ภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รอบสอง – เปิดให้ทางบ้านร่วมโหวตผ่าน Facebook มูลนิธิเอสซีจี ระหว่างวันที่ 6 – 18 กันยายน 2563 ภาพที่มียอด Like สูงสุดจะได้รับ รางวัลขวัญใจมหาชน
รอบตัดสิน – ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประกาศผลผู้ชนะรางวัลในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ www.scgfoundation.org

รางวัล
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3 รวม 80,000 บาท
– รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
– รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินสดรางวัลละ 10,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
– รางวัลชมเชย 4 รางวัล เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
– รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
– รางวัลขวัญใจคุณหมอ 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
– รางวัลประกาศนียบัตร จำนวน 10 รางวัล

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6 รวม 80,000 บาท
– รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
– รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินสดรางวัลละ 10,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
– รางวัลชมเชย 4 รางวัล เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
– รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
– รางวัลขวัญใจคุณหมอ 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
– รางวัลประกาศนียบัตร จำนวน 10 รางวัล
โดยโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ,รางวัลดีเด่น , รางวัลชมเชย และ ขวัญใจฯ จะได้รับชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด
– รางวัลยอดเยี่ยม มีประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
– รางวัลดีเด่น มีประเภทละ 3 รางวัล รวม 6 รางวัล
– รางวัลชมเชย มีประเภทละ 4 รางวัล รวม 8 รางวัล
– รางวัลขวัญใจ มีประเภทละ 2 รางวัล รวม 4 รางวัล
– รวมทั้งหมด 20 รางวัล

ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด
1.เครื่องวัดอุณหภูมิ โรงเรียนละ 2 เครื่อง รวม 20 โรงเรียน จำนวน 40 เครื่อง
2.สเปรย์แอลกอฮอล์ โรงเรียนละ 100 ขวด รวม 20 โรงเรียน

รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ประธานกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพฯ

รายชื่อคณะกรรมการ รอบคัดเลือก
กรรมการ คุณครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
กรรมการ อ.ฑีฆาวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ นส.ลําพู กันเสนาะ ศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรม
กรรมการ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
กรรมการ คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี

รายชื่อคณะกรรมการ รอบตัดสิน
กรรมการ คุณครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
กรรมการ ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาคศิลปะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
กรรมการ ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ข่าวสารอื่น ๆ