เฮือนสุขใจ

03/11/2019
share link

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มอบประกาศเกียรติคุณแก่เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี ในพิธีเปิดอาคารพักคอยญาติ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น ใน “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย”

“เฮือนสุขใจ” นี้ เป็นอาคารเรือนพักญาติที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทั้งผู้ป่วย ญาติ ตลอดจนประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการ ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงของผู้ใช้อาคาร ทั้งด้านความสุขสบายและการใช้เวลาพักคอยให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวสารอื่น ๆ