มูลนิธิเอสซีจี มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุระดับชาติ” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจรแห่งแรกในไทย

17/12/2021
share link

มูลนิธิเอสซีจี นำโดยคุณเชาวลิต เอกบุตร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี  และคุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท
แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโครงการ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” เพื่อสร้างพื้นที่จำลอง Dementia friendly Environment ให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเพื่อช่วยกระตุ้นความทรงจำ และพัฒนาการด้านต่างๆ โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่ 3 จากขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (ที่ 2 จากขวา) รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประธานโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ และ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ (ที่ 1 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในแนวทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะให้บริการผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงวัย พร้อมด้วยศูนย์วิจัย ศูนย์ฟื้นฟู เป็นแหล่งฝึกอบรมวิทยาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป 

ข่าวสารอื่น ๆ