มูลนิธิเอสซีจี หนุนเด็กไทยให้เรียนรู้เพื่ออยู่รอด มอบ 245 ทุนการศึกษา ตอบโจทย์โลกยุคใหม่

07/04/2022
share link

เพราะโลกในแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว “มูลนิธิเอสซีจี” จึงเดินหน้าผลักดันภารกิจสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวคิด “Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” มุ่งสร้างอนาคตให้เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาในระดับ ปวส. และ ป.ตรี รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ด้านเทคโนโลยี IT รวมถึงด้านการส่งเสริมอาชีพทั่วไป โดยในปี 2565 จะมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศทั้งหมด 245 ทุน

โดยที่ผ่านมา มูลนิธิเอสซีจีได้มอบทุนการศึกษาภายใต้แนวคิด Learn to Earn ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,700 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท ได้แก่ ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านอาชีวศึกษา และด้านการส่งเสริมความสามารถ/ความเชี่ยวชาญระยะสั้นเพื่อการมีอาชีพ เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ มูลนิธิฯ ยังได้เพิ่มทุนการศึกษาในสาขาใหม่ๆ ตามแนวคิด  “Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ รวมทั้งสิ้น 245 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภททุน ได้แก่ ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ จำนวน 150 ทุน และ ทุนระดับปริญญาตรี สาขา E Sport  จำนวน 45 ทุน โดยเป็นการเปิดรับสมัครผ่านสถาบันการศึกษา 

ส่วน ‘ทุนระยะสั้นเพื่อการมีอาชีพ’ ล่าสุดได้เปิดหลักสูตร ‘ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์’ (Solar Cell) จำนวน 50 ทุน เพื่อเรียนรู้หลักการทางเทคโนโลยีและฝึกทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นช่างที่มีคุณภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเป็นผู้อบรม ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 3 วัน ก็สามารถนำทักษะความรู้ความสามารถที่ได้ไปประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว  

ทั้งนี้ ภารกิจมอบทุนการศึกษาตามแนวคิด Learn to Earn จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะของเยาวชนให้ตอบโจทย์และตรงกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการเสริมความรู้และทักษะที่ใช้ในการทำงาน (Hard skill) และทักษะทางด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Soft skill) หรือ ‘ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’ (Power Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานของเยาวชน Generation Z ทั้งในยุคปัจจุบันและในอนาคต

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการให้ทุนแต่ละประเภททุนได้ที่ www.scgfoundation.org และ

เฟซบุ๊ก LEARNtoEARNbySCGFoundation

#มูลนิธิเอสซีจี #รุ่นนี้ต้องรอด #LearntoEarn #เรียนรู้เพื่ออยู่รอด

ข่าวสารอื่น ๆ