มูลนิธิเอสซีจี จับมือภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert

19/11/2020
share link

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่สนับสนุนการเรียนอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มอบทุนการศึกษารวมกว่า 1.5 ล้านบาท แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ที่เข้าร่วมศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาช่างก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  การประปานครหลวง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด  มูลนิธิเอสซีจี  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อสร้างและส่งเสริมนักเรียนอาชีวะให้เป็นบุคคลากรมืออาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ  และทำให้ผู้เรียน มีทักษะใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถทำงานได้จริง สร้างรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตอีกด้วย

โครงการดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี โดยนำองค์ความรู้ที่ทันสมัยจากแต่ละองค์กรที่มีเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างมาพัฒนาแผนการเรียน  จัดการฝึกประสบการณ์ทำงานในสถานที่จริง รวมถึงสนับสนุนการมีอาชีพ โดยมี 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขางานติดตั้ง และซ่อมบำรุง ประปา และสุขภัณฑ์  2) สาขางานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ประตู หน้าต่าง ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในปีการศึกษา 2564 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 2410099, 081 9063845

ข่าวสารอื่น ๆ