บรรยากาศการตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด (Thai Kids Fight COVID)”

22/09/2020
share link

รายนามคณะกรรมการรอบตัดสิน

ประธานกรรมการตัดสิน
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

คณะกรรมการรอบตัดสิน

1. ดร.ครูสังคม ทองมี  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

2. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. พล.อ.ต.นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ  เลขาธิการ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

5. อาจารย์จิตรา ศาสนัส  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

รายนามคณะกรรมการรอบคัดเลือก

1. ครูสังคม ทองมี  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

2. อาจารย์ฑีฆาวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. คุณลำพู กันเสนาะ ศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรม

4. พล.อ.ต.นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ  เลขาธิการ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

5. คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี

ข่าวสารอื่น ๆ