Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี

25/06/2020
share link

“เราสนับสนุนเด็กไทยให้ก้าวเดิน ไปสู่ความฝันแห่งการศึกษาที่สำเร็จงดงาม”

ที่มา และวัตถุประสงค์

การศึกษา นับเป็นปัจจัยที่ 5 สำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนอกเหนือจากความจำเป็นด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เพราะการศึกษาเปิดโอกาสให้คนให้มีความรู้ บ่มเพาะความสามารถ และสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ด้วยการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ แต่ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะอุปสรรคคือ
ความยากจนนับแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษที่มูลนิธิเอสซีจีได้ริเริ่มดำเนินโครงการ Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน เพราะ
มูลนิธิเอสซีจีเชื่อว่าการสนับสนุนทางการศึกษานั้น เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและตรงจุด เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีศักยภาพ พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ลักษณะทุน

ลักษณะของทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจี เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักเรียนทุนมีหลักประกันด้านการศึกษาว่าจะสามารถเรียนจนจบตลอดรอดฝั่งตามที่ตัวเองใฝ่ฝันได้

ที่มา และวัตถุประสงค์

ปัจจุบัน มูลนิธิเอสซีจีมีนักเรียนทุนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี มากกว่า 3,000 ทุน ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษา ไปแล้วกว่า 90,000 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 900 ล้านบาท โดยทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ (Skilled Professional for the Future Scholarship)
ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนอาชีวะ ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ อันเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศ
2. ทุนบุตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Social Volunteering Scholarship)
ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนผู้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม โดยทุนนี้มอบให้แก่บุตรหลานของผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อตอบแทนการทำความดีของบุคคล
ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเหล่านี้
3. ทุนนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ เชี่ยวชาญพิเศษ (Talented and Professional Scholarship)
ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ อาทิ ความสามารถด้านกีฬา ด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์
4. ทุนนักเรียนด้อยโอกาส (Underprivileged Scholarship)
ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากความยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. ทุนความร่วมมือ (Collaborative Scholarship)
ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนระยะสั้นที่มุ่งสร้างทักษะอันนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

...การให้ทุนการศึกษา คือ การให้โอกาสอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด
ในการดูแลตัวเอง ครอบครัว สังคม เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน...

ตลอดระยะเวลาการเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี นักเรียนทุนฯ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน Soft Side และ Hard Side
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวิธีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อให้นักเรียนทุนฯ กล้าที่จะเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต ปัญหา หรือภาวะคับขัน โดยพร้อมเรียนรู้และสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ การให้โอกาสนักเรียนทุนฯ ฝึกงานกับบริษัทหรือองค์กรชั้นนำเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสายการเรียนทั้งด้านช่าง
ด้านบริการ ฯลฯ รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นรอบด้านและเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาให้นักเรียนทุนฯ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมุ่งหวังพัฒนาด้านจิตใจของนักเรียนทุนฯ ทุกกลุ่ม ให้ตั้งมั่นในคุณธรรม และปลูกฝังการมี
จิตอาสาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยการส่งเสริมการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การสร้างฝาย การปรับปรุงซ่อมแซมวัด อาคารเรียน เป็นต้น
เพื่อให้นักเรียนทุนฯ เป็น "คนเก่งและดี" ดังเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของมูลนิธิเอสซีจีในการ ‘ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม’ และ ‘เชื่อมั่นในคุณค่าของคน’