เรียนรู้ ป้องกัน “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

05/08/2020
share link

เรียนรู้ ป้องกัน “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

เด็กเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และการป้องกันเป็นพิเศษ หลังจากเริ่มเปิดภาคเรียนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม แต่ละโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้เด็กนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน ล้างมือบ่อยๆ พกของใช้ส่วนตัวไม่ใช้รวมกับผู้อื่น และเว้นระยะห่างเวลาทำกิจกรรมต่างๆ

หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากเด็กไม่สามารถสวมหน้ากากของผู้ใหญ่ได้ หน้ากากที่เหมาะสมจึงต้องมีลักษณะเฉพาะ เช่น ขนาดที่เหมาะกับใบหน้าของเด็ก วัสดุที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งหน้ากากผ้าที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับเด็กนี้มีราคาค่อนข้างสูง เด็กในถิ่นทุรกันดารที่ครอบครัวไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการซื้อทำให้เด็กๆ เหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 จากเด็กไปสู่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย รวมถึงชุมชนได้

หน้ากากผ้าเพื่อน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร

มูลนิธิเอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก จำนวน 100,000 ชิ้น มูลค่า 3,500,000 บาท ให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากผ้าระดับประถมต้น ป.1 – ป.4 เพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 11 แห่ง ร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งมอบหน้ากากผ้า อีกทั้งยังให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใส่หน้ากาก การล้างมือ อย่างถูกวิธี ให้แก่เด็กนักเรียนและครูอาจารย์ด้วย โดยจะมอบให้คนละ 2 ชิ้น ซึ่งหน้ากากผ้าสำหรับเด็กที่มอบให้นี้มีขนาดเหมาะกับใบหน้าของเด็ก ด้วยการเสริมโครงลวดที่จมูกเพื่อให้กระชับใบหน้า พร้อมสายคล้องหู ปรับขนาดได้ ใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิค 100% ปลอดภัย อีกทั้งยังมีสีสันดึงดูดให้น่าใช้ และเด็กๆ สามารถเขียนชื่อตัวเองที่หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการสลับหรือสูญหาย

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี สร้างความตระหนักรู้ถึงการดูแลตัวเองจากโควิด-19


นอกจากนี้มูลนิธิเอสซีจีและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการดูแลตัวเองที่โรงเรียนให้ห่างไกลจากโควิด-19 เพื่อให้เด็กไทยได้ตระหนักถึงการดูแลป้องกันตัวเองจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะเมื่อเด็กต้องอยู่ร่วมกันที่โรงเรียน โดยให้เด็กไทยทั่วประเทศที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งภาพวาดเข้าประกวด มีเงินรางวัลรวม 160,000 บาท และได้รับถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ท่านองคมนตรี ในฐานะประธาน
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้โรงเรียนของเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 คือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และ สเปร์ยแอกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในโรงเรียนด้วย

กติกาการประกวด ให้วาดภาพลงบนกระดาษขนาด A3 ไม่ใส่กรอบ ไม่จำกัดแนวคิดเทคนิคและประเภทของสี โดยส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่
มูลนิธิเอสซีจี อาคาร 1 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 (วงเล็บมุมซองว่า ประกวดวาดภาพระบายสี) เริ่มตั้งแต่วันนี้ –
31 สิงหาคม 2563

การคัดเลือกและตัดสินแบ่งเป็น 3 รอบ
รอบแรก คัดเลือกผู้เข้ารอบประเภทละ 20 ภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รอบสอง ให้ทางบ้านร่วมโหวตผ่าน Facebook page มูลนิธิเอสซีจี ระหว่างวันที่ 6 – 18 กันยายน ภาพที่มียอดกด Like สูงสุดจะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน
รอบตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศผลผู้ชนะรางวัลในวันที่ 19 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเอสซีจี
โทร. 02-586-2042, 02-586-1190
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org

ข่าวสารอื่น ๆ