vote 5453

ครู : นางกมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์

นักเรียน : นาย ทิวัตถ์ ยุทธิวัฒน์

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

vote 4078

ครู : นายกาญจน์ เหลืองดอกไม้

นักเรียน : นายจิรชัย ใสสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ

vote 7039

ครู : นางสาวแคทเทอรีน เอี่ยมศิริ

นักเรียน : นางสาว อ้อม หมอกคำ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

vote 4208

ครู : นายจิตวัฒนา บุญเลิศ

นักเรียน : นายเมธี ขำพวง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

vote 1096

ครู : นายดำรง จินตศิริกูล

นักเรียน : นายศุภพล ศรีปราบ

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัด ระยอง

vote 672

ครู : นายธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่

นักเรียน : นาย วรกานต์ เวธน์วรวิช

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัด เชียงใหม่

vote 3946

ครู : นายนภพล รัตนสุนทร

นักเรียน : นางสาวธนาภร แก้วพนาสิน

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัด นครนายก

vote 3977

ครู : นางเบญจวรรณ บุ้งทอง

นักเรียน : นาย เจษฎา สืบนอก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

vote 2108

ครู : นายผจญ สิงห์จินดา

นักเรียน : นาย ชานนท์ ดลมะยิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

vote 3852

ครู : นายพงษ์ดนัย สิงห์เมือง

นักเรียน : นาย ปารเมศ สายสุทธิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัด นนทบุรี

vote 8347

ครู : นางสาวยุรพรรณ นาวิกนันทน์

นักเรียน : นางสาว สามิณี สุขจันทร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สยามเทค จังหวัด กรุงเทพ

vote 765

ครู : นางสาววราภรณ์ แผ่นฟ้า

นักเรียน : นางสาว อาทิตยาภรณ์ สนธิ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

vote 4415

ครู : นายวิรุณ ใส่แว่น

นักเรียน : นายเสฏฐวุฒิ กุมมาระกะ

วิทยาลัยเทคนิค จังหวัด กระบี่

vote 650

ครู : นายวีรวัฒน์ อังศุเลิศ

นักเรียน : นาย ณัฐวุฒิ อนันตรุจกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

vote 594

ครู : นายสมศักดิ์ แข็งแรง

นักเรียน : นายปิยะ สมบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัด ลำปาง

vote 589

ครู : นางสาวสมาพร ไชยเฉลิม

นักเรียน : นาย ธนพล ล้อมสระน้อย

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

vote 922

ครู : นายสุรชัย โค้วสุวรรณ

นักเรียน : นายภาคภูมิ ขำคำ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

vote 4179

ครู : นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ

นักเรียน : นางสาว สุข ชัยวงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด เชียงราย

vote 7582

ครู : นายอัฐพล ผลพฤกษา

นักเรียน : นายสมเกียรติ แซ่ตั้ง

วิทยาลัยเทคนิคระนอง จังหวัด ระนอง

vote 1251

ครู : นายอาทร คุ้มฉายา

นักเรียน : นาย บดินทร์ภัทร์ ศิริธนาวงศา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี