โครงการของเรา

Education Opportunity
Creation

มูลนิธิเอสซีจี “เราสนับสนุนเด็กไทยให้ก้าวเดินไป
สู่ความฝันแห่งการศึกษาที่สำเร็จงดงาม”

การศึกษานับเป็นปัจจัยที่ 5 สำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนอกเหนือจากความจำเป็นด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เพราะ
การศึกษาเปิดโอกาสให้คนให้มีความรู้ บ่มเพาะความสามารถ และสร้าง
ความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ด้วยการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ แต่ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะอุปสรรคคือ
ความยากจน นับแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษ
ที่มูลนิธิเอสซีจีได้ริเริ่มดำเนินโครงการ Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น
ที่จะศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน เพราะ
มูลนิธิเอสซีจีเชื่อว่า การสนับสนุนทางการศึกษานั้นเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและตรงจุด เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีศักยภาพ พร้อมก้าวไปสู่
ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Talented and Potential
Development

มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นในการพัฒนาคน และเชื่อมั่นว่าชาติจะพัฒนาก้าวหน้าได้ ต้องเริ่มจากการพัฒนาคน

มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าสังคมคุณภาพจะต้องประกอบด้วย ‘คนเก่งและดี’ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นที่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต และตระหนักด้วยว่าเยาวชนแต่ละคนนั้นมี
ความสามารถที่แตกต่างกัน สมควรได้รับการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มกำลัง อาทิ ความสามารถด้านทักษะฝีมือ ความสามารถด้านศิลปะ
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็นต้น

มูลนิธิฯ จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะฝีมือและความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรมเพื่อนำมาเป็นเครื่องกำกับการใช้ความรู้ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในรูปแบบกองทุน
ให้คนในชุมชนได้มีทุนในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง และมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักพัฒนาชุมชน เพื่อทำงานภาคสังคมรับใช้ท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งทำงานอย่างมีทักษะ ศักยภาพ และเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
ในการพัฒนาชุมชนของตนต่อไป

Social Contribution
and Project Integration

มูลนิธิเอสซีจีมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิเอสซีจีมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาศักยภาพของ “คน” รวมถึงถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการศึกษา การสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสังคม การช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ
ตลอดจนการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืน โดยมูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย

World Class Practice
and Compliance

“เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” และ “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

มูลนิธิเอสซีจีตระหนักดีว่าสังคมและประเทศชาติจะเติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องเริ่มจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานมูลนิธิฯ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่มีความผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน
ขณะเดียวกันก็มุ่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทำงานอย่างทุ่มเท มีพลัง มีความสุข มีมาตรฐานผลงานเป็นที่ยอมรับกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม และเคารพกฎ กติกาที่มูลนิธิฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมายไทย และ กฎหมายสากล พร้อมยึดประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง

โครงการ SHARING THE DREAM
โดยมูลนิธิเอสซีจี

สนับสนุนทุนการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งยังพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

รายละเอียด

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย

YOUNG THAI ARTIST AWARD รางวัลถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

การประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ พื้นที่แห่งโอกาสสานฝันสร้างศิลปินรุ่นเยาว์เติบโตบนเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพมากว่า 1 ทศวรรษ

รายละเอียด

โครงการต้นกล้าชุมชน

‘นักพัฒนารุ่นใหม่’ เป็นกำลังสำคัญ
ในการดูแลและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

มูลนิธิเอสซีจีปรารถนาที่จะสร้างคนรุ่นใหม่
ให้ทำงานรับใช้ภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง

รายละเอียด

โครงการกองทุนสัมมาชีพ

6 กองทุน หมุนเวียน ใน 8 พื้นที่

เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

รายละเอียด

โครงการปันโอกาส

พนักงานเอสซีจีจิตอาสา ได้ร่วมสร้างรอยยิ้ม
ความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวไทย

ส่งเสริมให้พนักงานเอสซีจีใช้ความรู้ความสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อสังคม และประเทศชาติ

รายละเอียด

โครงการช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ

การช่วยเหลือบนพื้นฐานของคุณธรรม
เป็นความเอื้ออาทรระหว่างกันในฐานะคนไทยด้วยกัน

การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

รายละเอียด

โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย”

มูลนิธิเอสซีจี ได้ดำเนินโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย”

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ภายใต้โครงการ "เฉลิมราชย์ราชา"

รายละเอียด