คณะกรรมการมูลนิธิ เอสซีจี

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานกรรมการ

ขจรเดช แสงสุพรรณ
กรรมการบริหาร

ชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการ

พิชิต ไม้พุ่ม
กรรมการ

อารีย์ ชวลิตชีวินกุล
กรรมการ

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการ

ยุทธนา เจียมตระการ
กรรมการ

กิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
กรรมการ

วีนัส อัศวสิทธิถาวร
กรรมการ

เฑวินฑร์ สมงาม
กรรมการ

พัฒนพงศ์ อิทธิผลิน
กรรมการ

สุวิมล จิวาลักษณ์
กรรมการและผู้จัดการ

พิชิต ลีละพันธ์เมธา
กรรมการและเหรัญญิก

วรพล เจนนภา
กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษามูลนิธิ เอสซีจี

กานต์ ตระกูลฮุน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประมนต์ สุธีวงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อภิพร ภาษวัธน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ชลาลักษณ์ บุนนาค
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

มัทนา วัทนฤทธิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ชลธร ดำรงศักดิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อนุวัฒน์ จงยินดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

กิติ มาดิลกโกวิท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ