ประกาศ

โครงการต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 3

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ต่อยอดวิถีชีวิตชุมชนให้เติบใหญ่หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนา ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกิดนี่คือโครงการสำหรับคุณ!!! สมัครเลยวันนี้

คุณสมบัติ
 1. มีอายุระหว่าง 25–35ปี
 2. ประสงค์ที่จะดําเนินโครงการตามความมถนัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในบ้านเกิด หรือถิ่นที่อยู่ในปัจจบันอย่างต่อเนื่อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชมุชนอย่างน้อย3ปีโดยต้องมีผลงานภาคสังคมเสนอแก่กรรมการอย่างน้อย 1 โครงการ และต้องเชื่อมโยงกับ โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุน
 4. มีพี่เลี้ยงเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ทํางานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนำการทํางานภาคสังคม รวมถึงสนับสนุนการทำงานของผู้สมัครให้สามารถดำเนินโครงการได้โดยลุล่วงการสมัคร

กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งมาที่ คุณฉัตรรพี เกษมสันต์ ณ อยุธยา มูลนิธิเอสซีจี เลขที่ 1 อาคาร 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ E-mail : chatrapk@scg.co.th ภายในวันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2560

การสัมภาษณ์คัดเลือก

มูลนิธิเอสซีจี จะจัดให้มีการสัมภาษณ์คัดเลือกนักพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ โครงการต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 5 และ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปันโอกาส มูลนิธิเอสซีจี บางซื่อ กทม. (ตรวจสอบรายชื่อ วันและเวลาเข้าสัมภาษณ์ได้ทางเฟซบุ๊ค 'การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน'' โดย มูลนิธิเอสซีจี) ดังนี้

กติกาการสัมภาษณ์
 1. ผู้สมัครต้องมาเข้าร่วมการสัมภาษณ์ตามกำหนดการที่มูลนิธิเอสซีจีกำหนดให้ หากมาช้าเกินกว่า 30 นาที ถือว่าสละสิทธิ์
 2. พี่เลี้ยงสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์การสัมภาษณ์ได้ตามความสมัครใจ โดยสามารถช่วยผู้สมัครตอบคำถามจากคณะกรรมการได้
 3. ช่วงเวลาการสัมภาษณ์
  1. การแนะนำตัว และ การนำเสนอโครงการ (20 นาที)
  2. ตอบคำถามคณะกรรมการ (10 นาที)
สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการสัมภาษณ์
 1. เอกสารสรุปโครงการที่จะนำเสนอ 1 หน้ากระดาษ A4 (ส่งทาง E-mail ก่อนภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2560)
 2. Slide Presentation
 3. วีดีโอคลิป(ถ้ามี)
 4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
การสนับสนุนค่าเดินทาง

มูลนิธิเอสซีจีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมภาษณ์ของผู้สมัครและพี่เลี้ยงตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ไม่เกิน 3,000 บาท (โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อ คุณฉัตรรพี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้จัดการโครงการ

E-mail : chatrapk@scg.co.th โทร. 0 2586 5505