“ ทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ ”
ปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรสายช่างปีละกว่า 190,000 คน และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ในขณะที่ผู้เรียนจบสายช่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC )
โครงการ
“พัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ”
โดยตลอดระยะเวลารวม 5 ปี นับตั้งแต่ ปวช. 1 – ปวส. 2 ของการเป็นนักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาตินั้น มูลนิธิฯ ได้วางแผนดําเนินโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ตามระดับชั้นการศึกษาอย่างเหมาะสม ดังนี้
  • ปวช. 1
  • จัดOrientation นักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติทั่วประเทศเพื่อทำความรู้จักที่มาและวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาฝีมือชน คนสร้างชาติ โดย มูลนิธิเอสซีจี มุ่งเน้นสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ คือเป็นทั้งคนเก่งและดี ผ่านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
  • ปวช. 2
  • กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันและการแบ่งปันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในวัยเรียนด้วยการทำกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่น การเป็นผู้นำ และความสามัคคี พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ปวช. 3
  • ฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำ เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะด้านฝีมือช่างจากผู้ชำนาญการ โดยมุ่งเน้นให้เห็นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจริง เรียนรู้กระบวนการทำงานกับเครื่องจักรจริง รวมถึงวิธีการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อสร้างบุคลากรสายช่างที่มีคุณภาพ
  • ปวส. 1
  • เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) พัฒนาระบบความคิด ให้น้องๆ นักเรียนทุนได้รู้จักการแก้ปัญหาโดยการลงมือทำและนำความรู้เดิมมาผสมกับความรู้ใหม่ จนกลายเป็นองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับการทำงานในอนาคต
  • ปวส. 2
  • กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ มีการอบรบเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การทำงาน ตั้งแต่เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวจากชีวิตนักศึกษาเป็นฝีมือชน คนสร้างชาติ ฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนความเจริญของประเทศ
ร่วมสร้างชาติไปกับมูลนิธิเอสซีจี
มูลนิธิเอสซีจี ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างบุคลากรในสายช่าง โดยเล็งเห็นว่า พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่เด็กอาชีวะ แต่เขาคือผู้มุ่งมั่นสร้างความฝันด้วยสมองและสองมือ
Copyright © 2013-2014 The SCG Foundation. All Rights Reserved.